Chăm sóc hoa mai cho đến Tết qua từng tháng trong năm không phải là một kỹ thuật đơn giản vì nó liên quan đến nhiều khía cạnh như nhu cầu dinh dưỡng, bệnh tật, sâu bệnh, nấm... Của cây ở từng giai...