Киев: -1°С
Львов: -5°С

BWolF

Законы, регулирующие языковую политику на Украине

Оценить эту запись
Про освіту

Стаття 7. Мова освіти

Мова освіти визначається Конституцією України, Законом
Української РСР "Про мови в Українській РСР".


Про мови в Українській РСР

III. МОВА ОСВІТИ, НАУКИ, ІНФОРМАТИКИ І КУЛЬТУРИ

Стаття 25. Мова виховання та одержання освіти

Вільний вибір мови навчання є невід'ємним правом громадян
Української РСР.
Українська РСР гарантує кожній дитині право на виховання і
одержання освіти національною мовою. Це право забезпечується
створенням мережі дошкільних установ та шкіл з вихованням і
навчанням українською та іншими національними мовами.

Стаття 26. Мова виховання в дитячих дошкільних установах

В Українській РСР виховання в дитячих дошкільних установах, в
тому числі в дитячих будинках, ведеться українською мовою.
У місцях компактного проживання громадян інших
національностей можуть створюватись дитячі дошкільні установи, де
виховання дітей ведеться їхньою національною або іншою мовою.
В дитячих дошкільних установах в разі необхідності можуть
створюватись окремі групи, в яких виховання ведеться іншою мовою,
ніж в установах в цілому.

Стаття 27. Мова навчання і виховання в загальноосвітніх
школах

В Українській РСР навчальна і виховна робота в
загальноосвітніх школах ведеться українською мовою.
У місцях компактного проживання громадян інших
національностей можуть створюватись загальноосвітні школи,
навчальна і виховна робота в яких ведеться їхньою національною або
іншою мовою.
У випадках, передбачених у частині третій статті 3 цього
Закону, можуть створюватись загальноосвітні школи, в яких
навчальна і виховна робота ведеться мовою, спільно визначеною
батьками школярів.
У загальноосвітніх школах можуть створюватись окремі класи, в
яких навчальна і виховна робота ведеться відповідно українською
мовою або мовою населення іншої національності.
Вивчення в усіх загальноосвітніх школах української і
російської мов є обов'язковим.
Порядок вивчення української мови особами, які прибули з
інших союзних республік, або їх звільнення від її вивчення
визначається Міністерством народної освіти Української РСР.


Стаття 28. Мова навчання в професійно-технічних училищах,
середніх спеціальних і вищих навчальних
закладах

В Українській РСР навчальна і виховна робота в
професійно-технічних училищах, середніх спеціальних і вищих
навчальних закладах ведеться українською мовою, а у випадках,
передбачених частинами другою і третьою статті 3 цього Закону,
поряд з українською - і національною мовою більшості населення.
Для підготовки національних кадрів в цих закладах можуть
створюватись групи з навчанням в них відповідною національною
мовою.
В цих навчальних закладах можуть створюватись групи і з
російською мовою навчання для громадян Української РСР, які поряд
з українською і російською мовами вивчали в загальноосвітніх
школах і національну мову, для громадян з інших союзних республік
та іноземних громадян, а також у випадках, визначених відповідними
органами державного управління. Цими ж органами визначаються й
навчальні заклади з російською мовою навчання.
В усіх групах з російською мовою навчання та неукраїномовних
навчальних закладах, незалежно від їхнього відомчого
підпорядкування, забезпечується вивчення української мови.

Стаття 29. Вступні екзамени з мови

Абітурієнти, які вступають до вищих і середніх спеціальних
навчальних закладів республіки, складають конкурсний вступний
екзамен з української мови.
Абітурієнти - громадяни Української РСР, які поряд з
українською і російською мовами вивчали в загальноосвітніх школах
і національну мову, а також абітурієнти з інших союзних республік
при вступі до навчальних закладів в групи з українською мовою
навчання складають заліковий вступний екзамен з української мови,
а в групи з російською мовою навчання - конкурсний вступний
екзамен з російської мови.
Абітурієнти, що вступають до вищих і середніх спеціальних
навчальних закладів, в яких здійснюється підготовка національних
кадрів, складають конкурсний вступний екзамен з своєї національної
мови.
Порядок складання вступних екзаменів в окремих вузах та
порядок їх складання особами, які не атестовані з української
мови, визначається Міністерством вищої і середньої спеціальної
освіти Української РСР.

Стаття 30. Мова у сфері науки

В Українській РСР результати науково-дослідних робіт
оформляються українською або російською мовою.
Виконавці науково-дослідних робіт можуть вибирати мову
публікацій наукових результатів.
В періодичних наукових виданнях, які публікуються українською
мовою, виклад основних положень наукових результатів подається
російською та іншими мовами. В періодичних наукових виданнях, які
публікуються російською або іншою мовою, виклад основних положень
наукових результатів подається українською мовою.

Стаття 31. Мова інформатики

В Українській РСР інформатика здійснюється на основі
української та російської мов.
Комп'ютери, які використовуються в роботі державних,
партійних, громадських органів, науково-дослідних,
конструкторських установ, засобів зв'язку, у сфері торгівлі,
обліку, постачання, в закладах освіти й культури, повинні
забезпечувати можливість працювати з україномовними і
російськомовними текстами.

Стаття 32. Мова у сфері культури

Українська РСР гарантує функціонування української мови, а
також інших національних мов у сфері культурного життя республіки.
З метою широкого ознайомлення громадян республіки з
досягненнями культури інших народів СРСР, а також світової
культури Українська РСР забезпечує переклади українською мовою та
іншими національними мовами і видання художньої, політичної,
наукової і іншої літератури, а також переклади українською мовою і
публічну демонстрацію фільмів та інших аудіовізуальних творів.
Українська РСР забезпечує розвиток україномовного кіно і
театрального мистецтва.


IV. МОВА ІНФОРМАЦІЇ ТА ЗВ'ЯЗКУ

Стаття 33. Мова засобів масової інформації

В Українській РСР мовою офіційних засобів масової інформації
є українська мова.
Мовою офіційних засобів масової інформації можуть також бути
мови інших національностей.

Стаття 34. Мова роботи пошти і телеграфу

Поштово-телеграфна кореспонденція від громадян, державних,
партійних, громадських органів, підприємств, установ і організацій
для пересилання в межах республіки приймається українською або
російською мовою.
Пошта і телеграф забезпечуються конвертами, листівками,
бланками і т.ін., написи на яких виконані українською та
російською мовами.

Стаття 35. Мова оголошень і повідомлень

Тексти офіційних оголошень, повідомлень, плакатів, афіш,
реклами і т.ін. виконуються українською мовою. Поряд з текстом,
викладеним українською мовою, може бути вміщено його переклад
іншою мовою.

Стаття 36. Мова маркування товарів

Маркування товарів, етикетки на товарах, інструкції щодо
користування товарами, виробленими в Українській РСР, виконуються
українською мовою.
Маркування товарів для вивозу за межі Української РСР
здійснюється українською або російською мовою.
Назви у знаках для товарів і послуг подаються українськими
заявниками українською мовою, якщо товари реалізуються, а послуги
надаються виключно на території України. ( Частина третя статті 36
в редакції Закону N 75/95-ВР від 28.02.95 )


V. МОВА НАЗВ

Стаття 37. Мова назв державних, партійних
і громадських органів і організацій

Офіційні назви державних, партійних, громадських органів,
підприємств, установ і організацій утворюються і подаються
українською мовою. З правого боку (або внизу) ці назви можуть
подаватися в перекладі іншою мовою.


Стаття 38. Мова топонімів і картографічних видань

В Українській РСР топоніми (назви населених пунктів,
адміністративно-територіальних одиниць, вулиць, майданів, річок і
т.ін.) утворюються і подаються українською мовою. Топоніми можуть
передаватись також національною мовою більшості населення тієї чи
іншої місцевості.
Відтворення українських топонімів іншими мовами здійснюється
у транскрипції.
Топоніми з-поза меж Української РСР подаються українською
мовою у транскрипції з мови оригіналу.
Картографічні видання, призначені для використання в
Українській РСР, готуються і публікуються українською мовою.

Стаття 39. Мова власних імен

Громадяни Української РСР користуються правом іменуватись
згідно з національними традиціями. Їхні імена передаються з
національної мови українською мовою у транскрипції.

Отправить "Законы, регулирующие языковую политику на Украине" в Google Отправить "Законы, регулирующие языковую политику на Украине" в Facebook Отправить "Законы, регулирующие языковую политику на Украине" в Twitter

Категории
Без категории

Комментарии