Одесса: 15°С (вода 18°С)
Киев: 12°С
Львов: 13°С
Media-Club

Тема: Як русини стали українцями

Ответить в теме
Страница 1 из 23 1 2 3 11 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 447
 1. Вверх #1

  По умолчанию Як русини стали українцями

  Серед широкого загалу, і навіть серед частини науковців, досить поширений стереотип, що русинами завжди були лише західні українці. Сучасні ж діячі так званого політичного русинства на Закарпатті навіть оголошують існування там окремого русинського народу, відмінного від українців, на тій підставі, що закарпатці найдовше зберігали цю самоназву. Але річ у тому, що раніше всі українці звалися «русинами», а етнонім цей походить саме з Середнього Подніпров’я. Етнонім «русини» — перша самоназва українського народу, який пізніше, з певних причин, змінив самоназву, і до того ж не так уже й давно.

  Вперше цей етнонім у збірній формі множини «русь» і в однині «русин» фіксується в «Повісті временних літ» під 911—912 рр. у договорах князя Олега з Візантією. (Такий тип етнонімії зі збірною формою множини взагалі характерний для давньоруської та староукраїнської мови, наприклад, «литва» — «литвин», «чудь» — «чудин», «мордва» — «мордвин» і т. п.) Походження самої назви «Русь», від якої утворився названий етнонім, дуже дискусійне, заплутане й заслуговує на окремий розгляд. Але, як свідчать мовознавчі дослідження, всі етноніми, як правило, утворюються доволі випадковим шляхом і, виникнувши, швидко втрачають зв’язок із середовищем свого походження (наприклад, франки були відмінним від французів народом, хоча й дали їм свою назву, а болгарами спочатку звалися тюркські кочівники). В давньоруський час етнонім «русь»/«русин» вживався лише стосовно жителів Київського і Переяславського князівств, тобто Русі у вузькому чи власному розумінні. Решта ж мешканців Давньоруської держави, як це добре видно з літописів, звалися так, тільки зіштовхуючись із представниками чужих держав, оскільки мали власні, земельні етноніми. Вони утворилися після зникнення давніх племінних етносів (полян, волинян, деревлян та ін.) і виникнення в період удільної роздробленості нових етнічних спільнот у межах «земель»-князівств. На території України це «чернігівці», «галичани», «володимирці» («волинці»), невелика спільнота «болохівців», а також «турівці» на нинішньому україно-білоруському прикордонні і «севрюки» на україно-російському. У кінці ХІІ — на початку ХІІІ ст. самоназва «русь»/«русин» поширюється на всю територію Південної Русі (в майбутньому України), витісняючи земельні етноніми. Поширення тут етноніма «русь»/«русин» як самоназви всього місцевого населення, що чітко фіксується в літописах (найбільше у Галицько-Волинському), є свідченням завершення українського етногенезу. Адже поява єдиної самоназви, як показують дослідження етнологів, свідчить і про появу етносу. На теренах Росії приблизно тоді ж утверджується самоназва «русские», яка хоч і подібна до «русь»/«русин», проте утворена за зовсім іншою моделлю.

  Отож, етнонім «русь»/«русин» вживався як самоназва всього українського народу впродовж XIII — початку XVIIІ ст., і це добре задокументовано джерелами як із Волині та Галичини, так і з Середнього Подніпров’я. Зокрема його у тій-таки давній формі «русь»/«русин» ми зустрічаємо в таких пізніх за часом створення творах зі Східно-Центральної України, як «Хроніка» Феодосія Софоновича (завершується 1672 р.), Літопис Григорія Граб’янки та вірші й приповісті Климентія Зіновієва (кінець XVII — початок XVIII ст.), Літопис Самовидця (закінчується 1702 р.), Літопис Самійла Величка (початок XVIII ст.), а також у гетьманських документах того періоду. А сама Україна тоді звалася «Руссю». Росію у нас тоді звали Московією, Білорусь — Литвою (і, відповідно, росіяни — «москалі», «москвитини», білоруси — «литвини»).
  Найбільш пізнє виявлене вживання етноніма «русин», припадає на 1728 р. Натрапляємо на нього у драмі «Милость Божія», створеній у Києві до 80-річчя початку Хмельниччини та на честь вступу на гетьманську посаду Данила Апостола. Водночас ще у 50-х роках ХІХ ст. етнонім «русин» вживався тут кобзарями у співаних ними думах. Наприклад, у записаній від кобзаря Андрія Шута з Чернігівщини думі «Хмельницький і Василій Молдавський» говориться: «Що ж то в нас гетьман Хмельницький, русин». Цей факт свідчить, що етнонім «русин» вживався у Східній Україні, зокрема серед простолюду, де книжні й офіційні термінологічні нововведення сприймалися не одразу, набагато довше за відзначений 1728 рік.

  У XVIII—ХІХ ст. в підросійській Україні, насамперед серед політичної еліти, етнонім «русь»/«русин» витісняється офіційною, прийнятою в державному діловодстві Росії формою «малоросіяни», пізніше зміненою на «малороси». До речі, цей термін ввели в обіг самі українці, хоча зміст його спочатку був зовсім іншим, ніж пізніше. Походить він від назви Мала Росія, яка разом з назвою Велика Росія була введена в обіг константинопольським патріархатом у ХІV ст. При цьому греки, за аналогією з термінами «Мала Греція» і «Велика Греція», під Малою Росією розуміли метрополію — Південну Русь (теперішню Україну), а під «Великою Росією» — її віддалені колонії й окраїни. Цю грецизовану версію назви Русі, разом з утвореним від неї етнонімом «малоросіяни», спопуляризували київські книжники ХVII ст. Від них її перейняли офіційні кола Росії, причому змінивши зміст, який став тепер означати росіян, тільки вже «малих».

  На приєднуваних до Російської імперії правобережних українських землях етнонім «русин» зникав не відразу (що ще раз свідчить на користь його довшого побутування і в Східній Україні). Так, іще у 60-х роках ХІХ ст. він широко вживався на Східному Поділлі, яке, як відомо, ввійшло до складу Росії наприкінці XVIII ст. Зокрема етнонім «русин» стосовно нинішньої Вінниччини фіксується у відомому збірнику приказок і прислів’їв Матвія Номиса (Симонова) та в зібраних там же народних оповіданнях і казках. Вживає його у своїх творах і подолянин Степан Руданський. Саме в ХІХ ст. фіксується вживання цього етноніма у формі множини «русини». У західних регіонах України (на Волині, Галичині, Буковині) самоназва «русини», яка вже не була на той час загальноукраїнською, побутувала до початку, а то й до середини ХХ ст., а на Закарпатті ще довше.

  Етнонім «українці» виникає пізно, утверджується ж як загальноукраїнська самоназва практично на наших очах. Уперше термін «українці» фіксується наприкінці XVI ст. у документах, присвячених повстанню Григорія Лободи та Северина Наливайка, а також боротьбі з татарами. В першій половині XVII ст. «українцями» називали на сеймах Речі Посполитої послів від Київського, Брацлавського та Чернігівського воєводств. Це був іще не етнонім, і тим більше не самоназва, а лише територіальна назва жителів, незалежно від національності. Спричинили ж перетворення терміна «українці» на самоназву події Козацької революції середини XVII ст. і виникнення на території власне України Гетьманської держави. Саме відтоді термін «українці» поступово утверджується як етнічна назва жителів цих теренів, зокрема Середньої Наддніпрянщини і Лівобережжя (але не всієї України в сучасному розумінні). В універсалах Богдана Хмельницького та інших гетьманів з’являються назви «народ украйно-малоросійський», «народ український». Термін же «українці» в етнічному розумінні зустрічаємо у листі невідомої особи до Івана Виговського 1657 р., в листі архімандрита Новгород-Сіверського монастиря Михайла Лежайського до боярина Артамона Матвєєва 1675 р. Наприкінці XVII — на початку XVIII ст. етнонім «українці» використовують у своїх літописах, поряд із термінами «русь»/«русин», Григорій Граб’янка і Самійло Величко. У XVIII—XIX ст. термін «українці» поширюється серед населення як етнонім, проте тільки як регіональний. Зокрема Яків Маркович у «Записках про Малоросію» (1798 р.) вказує, що Україною вважається територія «між реками Остром, Супоєм, Дніпром і Ворсклою», «від чего й тамошніх жителів називають українцами».

  Починаючи з першої половини ХІХ ст., українська інтелігенція (Михайло Максимович, Микола Костомаров, Ізмаїл Срезневський, Осип Бодянський, Михайло Драгоманов та ін.) починає використовувати назву «українці» як загальноукраїнський етнонім, на противагу витісненому на Наддніпрянщині і Лівобережжі дією російських офіційних властей етноніму «русини». Її зусиллями етнонім «українці» поступово поширюється по всій території України. Однією з вагомих причин прийняття українською інтелігенцією нового етноніма була монополізація Росією давньоруської спадщини і неможливість ефективно протистояти цьому в умовах відсутності в українців своєї державності. Тим часом етнонімічна назва «українці» була дуже вдалою, оскільки поєднувалася зі славним козацьким минулим і вже побутувала як один із регіональних етнонімів. Проте утвердження нового загальноукраїнського етноніма відбулося далеко не відразу. Зокрема Тарас Шевченко терміна «українці» ще не вживає. У творах Степана Руданського етноніми «українці» і «русини» фігурують паралельно. Леся Українка вже взяла новий етнонім собі за псевдонім, хоч інколи все ж використовувала і назву «русини», «русько-український народ». Серед широких народних мас етнонім «українці» приживався як самоназва ще повільніше. Остаточно утверджується самоназва «українці» у Східно-Центральній Україні аж після національно-визвольних змагань 1917—1920 рр.

  На Галичині та Буковині етнонім «українці» починає поширюватися з кінця ХІХ ст., коли там відбувається піднесення українського національно-культурного руху. Особливо цьому сприяли своєю діяльністю Іван Франко, Андрей Шептицький, Михайло Грушевський, а пізніше — рух січових стрільців і національно-визвольні змагання, включно з діяльністю УПА. Проте сприйняття народоназви «українці» як власної русинами Галичини затягнулося до Другої світової війни. На Закарпатті етнонім «українці» поширюється найпізніше — фактично аж після його приєднання до України в 1944 році. Як бачимо, український народ у процесі своєї непростої етнічної історії, під впливом певних обставин, змінив самоназву, і до того ж не так уже й давно. Взагалі ж випадки зміни народом самоназви у той час, коли сам народ продовжує існувати, трапляються досить рідко.
  Нації вмирають коли їм відбирає мову.


 2. Вверх #2
  Жемчужные россыпи Аватар для КРИСТАЛЛ-7
  Пол
  Женский
  Адрес
  ОДЕССА
  Возраст
  38
  Сообщений
  15,003
  Репутация
  6318
  Записей в дневнике
  2
  тебе заплатили партия Наша Украина за агитат?
  Политики сводят счеты с историей.страдаем мы и наши дети.На моего сына не расчитывайте на будущее,он уже знает,что его национальность Русский,а украинский,лишь гос язык и не более.Я имею право защищаться любыми методами,даже такими :p

 3. Вверх #3
  Местный правдолюб Аватар для Indeets
  Пол
  Мужской
  Адрес
  Одесса
  Сообщений
  17,865
  Репутация
  1135
  Цитата Сообщение от КРИСТАЛЛ-7 Посмотреть сообщение
  тебе заплатили партия Наша Украина за агитат?
  А Вам - "единороссы" платят ?
  Мне не 40, мне 18+22 года опыта :)...

 4. Вверх #4
  Жемчужные россыпи Аватар для КРИСТАЛЛ-7
  Пол
  Женский
  Адрес
  ОДЕССА
  Возраст
  38
  Сообщений
  15,003
  Репутация
  6318
  Записей в дневнике
  2
  Цитата Сообщение от Indeets Посмотреть сообщение
  А Вам - "единороссы" платят ?
  За врожденную национальность не платят,а вот за фальсификацию исторических данных..........

 5. Вверх #5
  Цитата Сообщение от КРИСТАЛЛ-7 Посмотреть сообщение
  За врожденную национальность не платят,а вот за фальсификацию исторических данных..........
  ну от мені і не платять, а фальсифікацією займається ваша сторона, намагаючись підтасувати давню назву українців під сучасних росіян.
  Нації вмирають коли їм відбирає мову.

 6. Вверх #6
  Жемчужные россыпи Аватар для КРИСТАЛЛ-7
  Пол
  Женский
  Адрес
  ОДЕССА
  Возраст
  38
  Сообщений
  15,003
  Репутация
  6318
  Записей в дневнике
  2
  Цитата Сообщение от Олег_кв Посмотреть сообщение
  ну от мені і не платять, а фальсифікацією займається ваша сторона, намагаючись підтасувати давню назву українців під сучасних росіян.
  докажи

 7. Вверх #7
  User banned Аватар для AMD Phenom 64 X4
  Пол
  Мужской
  Сообщений
  2,830
  Репутация
  647
  Цитата Сообщение от Олег_кв Посмотреть сообщение
  ну от мені і не платять, а фальсифікацією займається ваша сторона, намагаючись підтасувати давню назву українців під сучасних росіян.
  за время выборов президента была заметна обратная тенденция...да и сейчас очень заметно вероломство в учебники истории без доказательств...придумывают что им выгодно и пишут а докательств в подтверждение тех событий нет...просто прекрасно

 8. Вверх #8
  Цитата Сообщение от КРИСТАЛЛ-7 Посмотреть сообщение
  докажи
  що саме
  Нації вмирають коли їм відбирає мову.

 9. Вверх #9
  Цитата Сообщение от AMD Athlon 64 X2 Посмотреть сообщение
  да и сейчас очень заметно вероломство в учебники истории без доказательств...придумывают что им выгодно и пишут а докательств в подтверждение тех событий нет...просто прекрасно
  ну яких доказів?
  Нації вмирають коли їм відбирає мову.

 10. Вверх #10
  Местный правдолюб Аватар для Indeets
  Пол
  Мужской
  Адрес
  Одесса
  Сообщений
  17,865
  Репутация
  1135
  Цитата Сообщение от КРИСТАЛЛ-7 Посмотреть сообщение
  За врожденную национальность не платят
  А я и не говорил за Вашу "врожденную национальность" , я говорил за Ваши патетически-агитационные посты .....
  Мне не 40, мне 18+22 года опыта :)...

 11. Вверх #11
  Жемчужные россыпи Аватар для КРИСТАЛЛ-7
  Пол
  Женский
  Адрес
  ОДЕССА
  Возраст
  38
  Сообщений
  15,003
  Репутация
  6318
  Записей в дневнике
  2
  Цитата Сообщение от Indeets Посмотреть сообщение
  А я и не говорил за Вашу "врожденную национальность" , я говорил за Ваши патетически-агитационные посты .....
  вот именно этим и занимает Олег_кв

 12. Вверх #12
  Посетитель
  Пол
  Мужской
  Адрес
  Одесса
  Возраст
  37
  Сообщений
  285
  Репутация
  93
  Эта темка уже года два обговаривается на форуме газеты "Зеркало недели", и ник там тоже такой есть Олег кв....может просто дать ссылку туда и все?

 13. Вверх #13
  Местный правдолюб Аватар для Indeets
  Пол
  Мужской
  Адрес
  Одесса
  Сообщений
  17,865
  Репутация
  1135
  Цитата Сообщение от КРИСТАЛЛ-7 Посмотреть сообщение
  вот именно этим и занимает Олег_кв
  Пишет Вам Ваши посты ???
  Мне не 40, мне 18+22 года опыта :)...

 14. Вверх #14
  Постоялец форума
  Пол
  Мужской
  Адрес
  Москва
  Сообщений
  1,766
  Репутация
  519
  Если кратко в статье Олег_кв говорится следующее:
  1. Русины - первое название украинцев.
  2. Происхождение слова Русь берет свое начало в племенах среднего Приднепровья.
  3. Название Русь распростарнилось на другие племена(в указанных в статье рамках(На території України це «чернігівці», «галичани», «володимирці» («волинці»), невелика спільнота «болохівців», а також «турівці» на нинішньому україно-білоруському прикордонні і «севрюки» на україно-російському)
  4. Потом постепенно стало приживаться другое название - украинцы(територіальна назва жителів)


  Так грубо говоря большинство историков к почти такому выводу и склоняются. Есть только несколько уточнений:
  1. Распространение названия "Русь" пошло гораздо дальше на севере до Новгорода, а на востоке до верховьев Волги(земли Вятичей и Мери). Имеется ввиду конечно до монгольский период.
  2. Причина названия Украинцев действительно лежит в территориальном значении слова. "Окраиной" земли в районе среднего Приднепровья стали после нашествия татар, от которого пострадали больше всего восточные и южные районы. Если учесть, что в домонгольский период самого рассвета Киев мог контролировать тер-рии на юге максимум до верховьев Буга, а южнее этих границ были дикие степи - которые были опасны кочевниками и множеством переселяющихся племен. Что произошло в результате разорения южных княжеств монголами и падения сильных центров Переяславля, Чернигова, Киева, Каменеца, Владимир-Волынского, Галича? Пришел упадок не только в военной сфере, а и во всех остальных. Жители стали уходить на север. Причем нельзя говорить о полном запустении - был экономический упадок, сильно снизилась численность населения, перестали делать "продвинутые вещи" для торговли, да и торговля пришла в упадок, но люди остались и продолжали жить. Просто вся политическая, экономическая и военная сила переместилась на север.

  P.s. Не вижу причин для споров. Если нужны ссылки - сделаем.

 15. Вверх #15
  Живёт на форуме Аватар для Монархист
  Пол
  Мужской
  Адрес
  город-герой Одесса, Новороссия
  Возраст
  44
  Сообщений
  4,294
  Репутация
  1788
  Tugarin 2007

  тут маленький нюансик. по утверждению Грушевского первые тайные общества начавшие продвигать идею "украинства" были масонами. прикрываясь идеей создания славянской конфедерации, якобы для её создания необходима была четкая самоидентификация. такая работа проводилась к примеру обществами "Соединенных славян" (1820 г), "Малороссийское общество" "Кирилло-Мефодиевское братство" .
  А Наталья Полоньска добавляет что основой этих обществ были "хлополюбы" (польская молодежь) и прозападническая радикальная молодежь из униатских и ополяченных семей (перебравшихся в Россию из Австрийской Империи)
  самое смешное что эти два автора являются признанными "свидомыми" как истинно украинские патриоты.

  на счёт русинов. они до сих пор не желают становится украинцами, а украинцы всё их в предки записывают.

 16. Вверх #16
  User banned
  Пол
  Мужской
  Адрес
  North York‎
  Сообщений
  17,562
  Репутация
  21902
  Записей в дневнике
  1
  Вероятно, тихое соперничество русского и украинского языков в незалежней, а также неудержимый патриотизм все-таки повредили разум некоторым ученым. И теперь многие украинские дети пребывают в счастливой уверенности, что их государственный язык - «один из древнейших языков мира», на котором «сам Овидий писал стихи». («Украинский язык для начинающих», статья Э. Гнаткевича). Другой автор учебника Сергей Плачинда («Словарь древнеукраинской мифологии») не мелочится какой-то античностью. Он берет выше и называет великий украинский язык прямо - «санскритом» и «праматерью всех индоевропейских «языков». А легендарные арийцы (чего уж там!) на самом деле древние украинцы, которых авторы скромно называют «первыми пахарями мира, приручившими коня, придумавшими колесо и плуг».

  Если у въедливого школьника еще оставались мелкие сомнения в планетарной гегемонии украинской нации, следовал контрольный выстрел. Вождь гуннов Атилла, оказывается, по молодости был обыкновенным украинским парубком. А предки граждан незалежней разговаривали на мове задолго до появления неандертальцев (!). Авторы, кстати, не сообразили, что тем самым украинцы образуют отдельную, возможно, лучшую ветвь человечества… Пока не сообразили.

  К сожалению, эти забавные и в общем-то безвредные «исторические» выдумки где-то с рубежа XIX -XX веков мутируют и становятся ядовитыми. Особенно когда авторы украинских учебников вспоминают про Россию.

  Некоторые из них никак не могут смириться с тем, что Киевскую Русь населяли русские. И пользуются хитрой теорией - жителей России, дескать, в древности называли «московитами», а вот белорусы и украинцы назывались «русинами». И по этой железной логике настоящие русские - это (барабанная дробь) украинцы!

  А жить им под властью Москвы, как уверяют украинские учебники, было страшно тяжело.

  «Украинцы искренне отдавали Московии все свои силы, все свои знания, и на протяжении XVII в. они подготовили плодотворную почву для реформ Петра I и были его ближайшими помощниками, когда пришлось эти реформы проводить в жизнь. Преодолев тот мостик, которым для московского общества являлась украинская культура, Россия в XVIII в. стала способной непосредственно воспринимать все европейские новшества».

  И на все эти благодеяния Москва отвечала черной неблагодарностью. Даже когда она подло отдала Украине… Крым.

  «Включение Крымского полуострова в состав Украинской ССР… было попыткой переложить на плечи Украины часть моральной ответственности за выселение с полуострова крымско-татарского населения и вынудить ее взять на себя восстановление хозяйственной и культурной жизни на полуострове», - пишут авторы «Введения в историю Украины».

  «Педагоги должны определиться: либо будут и в дальнейшем продолжать людей обманывать, либо будут стараться преподавать историю, которая будет людей объединять», - возмущается депутат украинской Рады Вадим Колесниченко, один из инициаторов изъятия «этих идиотских учебников». - Это уже смешная вещь - Великая Отечественная война у нас превращена в войну бойцов УПА с гитлеровскими оккупантами, а городов-героев Севастополя, Одессы, Керчи вообще нет в учебнике истории Украины».

 17. Вверх #17
  User banned Аватар для AMD Phenom 64 X4
  Пол
  Мужской
  Сообщений
  2,830
  Репутация
  647
  а я ещё слышал что в учебниках писали что Иисус ходил по Украине (интересно а почему не родился?)

 18. Вверх #18
  Не покидает форум
  Пол
  Мужской
  Сообщений
  11,161
  Репутация
  1300
  Цитата Сообщение от Rogers Посмотреть сообщение
  ...И на все эти благодеяния Москва отвечала черной неблагодарностью. Даже когда она подло отдала Украине… Крым.

  «Включение Крымского полуострова в состав Украинской ССР… было попыткой переложить на плечи Украины часть моральной ответственности за выселение с полуострова крымско-татарского населения и вынудить ее взять на себя восстановление хозяйственной и культурной жизни на полуострове», - пишут авторы «Введения в историю Украины».
  ...
  Странно, такие умные люди, а никому в голову не пришло нанести России ответный удар: взять и отдать ей Крым обратно. Переложить на неё часть моральной ответственности и за бардак с татарами, и за развал базы Черноморского флота...

 19. Вверх #19
  User banned Аватар для magentis
  Пол
  Мужской
  Адрес
  Leningrad
  Возраст
  40
  Сообщений
  51,392
  Репутация
  13460
  Записей в дневнике
  2
  Цитата Сообщение от АТ Посмотреть сообщение
  Странно, такие умные люди, а никому в голову не пришло нанести России ответный удар: взять и отдать ей Крым обратно. Переложить на неё часть моральной ответственности и за бардак с татарами, и за развал базы Черноморского флота...
  Так Россия не против.
  Несправедливое и преступное надо отторгнуть от Украины.

 20. Вверх #20
  User banned
  Пол
  Мужской
  Адрес
  North York‎
  Сообщений
  17,562
  Репутация
  21902
  Записей в дневнике
  1
  Куда уж тут историкам когда премьер-министр делает такой прорыв в
  географии:

  "Я горжусь Вами так же искренне, как и все граждане нашей Родины горды за Вас. Я рада, что 250 стран мира включили телевизоры и наблюдали как растет слава Украины", - отмечается в приветствии.

  полный текст здесь:http://censor.net.ua/go/offer/ResourceID/77189.html

  Может я ошибаюсь но в мире меньше 200 стран.


Ответить в теме
Страница 1 из 23 1 2 3 11 ... ПоследняяПоследняя

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

 • Вы не можете создавать новые темы
 • Вы не можете отвечать в темах
 • Вы не можете прикреплять вложения
 • Вы не можете редактировать свои сообщения